Κυριακή Ζ Ματθαίου, Ματθ. θ΄ 27-35 Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. , ᾿Ελθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Λέγουσιν αὐτῷ Ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων ῾Ορᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ.

(περισσότερα…)

Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 18 Ιουλ 2020 Αδελφοί μου, στο μάθημα μας θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Σισώη, ο οποίος γιορτάζει αυτή την Κυριακή.Έζησε τα χρόνια του Μεγάλου Αντωνίου και τον έψαχνε για να τον γνωρίσει, όμως δεν πρόλαβε.Το μεγάλο του χάρισμα ήταν ότι με την προσευχή του μπορούσε να αναστήσει νεκρούς και έγινε γρήγορα ονομαστός γιατί οι άνθρωποι τότε έψαχναν πνευματικά πράγματα.

(περισσότερα…)


Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾽Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ΄ Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.

(περισσότερα…)

Ορθόδοξη Αγκαλιά Αδελφοί μου, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ χαιρετούσε πάντα λέγοντας ¨Χριστός Ανέστη χαρά μου¨. Ακόμα και ο χαιρετισμός του ήταν μια πνευματική κουβέντα, γιατί χαίρονταν όταν έβλεπε κάποιον. Ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος.

(περισσότερα…)

ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΝΑ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ •11 Ιουλ 2020 Ορθόδοξη Αγκαλιά Αδελφοί μου, Κυριακή πέμπτη Ματθαίου, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με το Ορθόδοξο εορτολόγιο αύριο και συνεχίζουμε τον αγώνα μας να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μέσα από αντιξοότητες.

(περισσότερα…)

Τα μυστικά της εξομολόγησης. •8 Ιουλ 2020 Ορθόδοξη Αγκαλιά Αδελφοί μου, σήμερα θα σας μιλήσω για τα μυστικά που χρησιμοποιεί εμπεριστατωμένα ο διάβολος για να μας αποτρέπει να εξομολογούμαστε και να λοξοδρομούμε από την Βασιλική οδό.

(περισσότερα…)

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΠΕΘΑΝΕΙ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΟΣ. • By Ιωάννης Ι. Αρχιμανδρίτης in Video Αδελφοί μου, η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Μαξίμοβιτς, μας έδωσε πολύ έμπνευση για να προχωρήσουμε.Ο Θεός δεν δίνει χάρη αν δεν δώσει πρώτα πειρασμό.Η αγάπη μας πρέπει να είναι πρώτα πνευματική για να αντέχει.

(περισσότερα…)