Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής 23 Αυγούστου 2020 των1000 ταλάντων

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής 23 Αυγούστου 2020

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Ευαγγέλιον κατά: Ματθ. (ιη΄, 23-35)

Πρωτότυπο Κείμενο

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην˙

Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω

βασιλεί, ος ηθέλησε συνάραι λόγον

μετά των δούλων αυτού.

Αρξαμένου δε αυτού συναίρειν προσηνέχθη

 αυτώ εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων.

Μη έχοντος δε αυτού αποδούναι

εκέλευσεν αυτόν ο κύριος αυτού

πραθήναι και την γυναίκα αυτού

 και τα τέκνα

 και πάντα όσα είχε,

και αποδοθήναι.

 Πεσών ούν ο δούλος

προσεκύνει αυτώ λέγων˙

Κύριε, μακροθύμησον επ’ εμοί

και πάντα σοι αποδώσω.

Σπλαγχνισθείς δε ο κύριος του δούλου

εκείνου απέλυσεν αυτόν

και το δάνειον αφήκεν αυτώ.

Εξελθών δε ο δούλος εκείνος

εύρεν ένα των συνδούλων αυτού,

ος ώφειλεν αυτώ εκατόν δηνάρια,’

και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγων˙

 απόδος μοι ει τι οφείλεις.

Πέσων ουν ο σύνδουλος αυτού

εις τους πόδας αυτού παρεκάλει

αυτόν λέγων˙

Μακροθύμησον επ’ εμοί

και αποδώσω σοι.

Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά απελθών έ

βαλεν αυτόν εις φυλακήν

 εως ου αποδώ το οφειλόμενον.

Ιδόντες δε οι σύνδουλοι

αυτού τα γενόμενα

ελυπήθησαν σφόδρα,

και ελθόντες διεσάφησαν τω κυρίω

 εαυτών πάντα τα γνόμενα.

]Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν

ο κύριος αυτού λέγει αυτώ˙

Δούλε πονηρέ, πάσαν την

 οφειλήν εκείνην αφηκά σοι,

 επεί παρεκαλεσάς με˙

ουκ έδει και σε ελεήσαι

τον σύνδουλόν σου,

ως και εγώ σε ηλεήσα;

 Και οργισθείς ο κύριος αυτού

παρέδωκεν αυτόν

 τοίς βασανισταίς

 έως ου αποδώ παν το

οφειλόμενον αυτώ.

 Ούτω και ο Πατήρ μου

ο επουράνιος

 ποιήσει υμίν,

εάν μη αφήτε έκαστος

 τω αδελφώ αυτού από των

 καρδιών υμών τα

παραπτώματα αυτών.

20-8-2017

Κυριακή ΙΑ’ Επιστολών

Απόστολος προς Α Κορ. θ 2  12

Πρωτότυπο Κείμενο

Αδελφοί, η σφραγίς της εμής αποστολής υμείς εστε εν Κυρίω. Η εμή απολογία τοις εμέ

 ανακρίνουσιν αύτη εστι. Μή ουκ έχομεν εξουσίαν φαγείν και πιείν; Μη ουκ έχομεν εξουσίαν

 αδελφήν γυναίκα περιάγειν, ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κηφάς;

 Ή μόνος εγώ και Βαρβάβας ουκ έχομεν εξουσίαν του μη εργάζεσθαι; Τις στρατεύεται ιδίοις

 οψωνίοις ποτέ; Τις φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκ εσθίει; Ή τις ποιμαίνει

 ποίμνην και εκ του γάλακτος της ποίμνης ουκ εσθίει; Μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλώ; Ή ουχί

 και ο νόμος ταύτα λέγει; Εν γαρ τω Μωϋσέως νόμω γέγραπται˙ «Ου φιμώσεις βούν

 αλοώντα». Μη των βοών μέλει τω Θεώ; ή δι’ ημάς πάντως λέγει; δι’ ημάς γαρ εγράφη, ότι επ

’ ελπίδι οφείλει ο αροτριών αροτριάν, και ο αλοών της ελπίδος αυτού μετέχειν επ’ ελπίδι. Ει

‘ ημείς υμίν τα πνευματικά εσπείραμεν, μέγα ει ημείς υμών τα σαρκικά θερίσομεν; Ει άλλοι της

 εξουσίας υμών μετέχουσιν, ου μάλλον ημείς; Αλλ’ ουκ εχρησάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά’

 πάντα στέγομεν, ίνα μη εγκοπήν τινα δώμεν τω ευαγγελίω του Χριστού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *