Κυριακή Θ΄ Επιστολών Αποστολικό ανάγνωσμα: Α΄Κορ. γ΄ 9-17 • Πρωτότυπο κείμενο Αδελφοί, Θεού γαρ εσμέν συνεργοί∙ Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ. Κατά την χάριν του Θεού την δοθείσαν μοι ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, άλλος δε εποικοδομεί∙ έκαστος δε βλεπέτω πως εποικοδομεί∙ θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος εστιν Ιησούς Χριστός. Ει δε τις εποικοδομεί επί τον θεμέλιον τούτον χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, εκάστου το έργον φανερόν γενήσεται∙ η γαρ ημέρα δηλώσει∙ ότι εν πυρί αποκαλύπτεται∙ και εκάστου το έργον οποίον εστι το πυρ δοκιμάσει. Ει τινος το έργον μενεί ο επωκοδόμησε, μισθόν λήψεται∙ ει τινος το έργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αυτός δε σωθήσεται, ούτως δε ως δια πυρός. Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; ει τις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός∙ ο γαρ ναός του Θεού άγιος εστίν, οίτινες εστε υμείς. σχολια και αποστολος προς κορινθιους γ 9-17

Κυριακή Ζ Ματθαίου, Ματθ. θ΄ 27-35 Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. , ᾿Ελθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; Λέγουσιν αὐτῷ Ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων ῾Ορᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ.

(περισσότερα…)

Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 18 Ιουλ 2020 Αδελφοί μου, στο μάθημα μας θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Σισώη, ο οποίος γιορτάζει αυτή την Κυριακή.Έζησε τα χρόνια του Μεγάλου Αντωνίου και τον έψαχνε για να τον γνωρίσει, όμως δεν πρόλαβε.Το μεγάλο του χάρισμα ήταν ότι με την προσευχή του μπορούσε να αναστήσει νεκρούς και έγινε γρήγορα ονομαστός γιατί οι άνθρωποι τότε έψαχναν πνευματικά πράγματα.

(περισσότερα…)


Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾽Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ΄ Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.

(περισσότερα…)

Ορθόδοξη Αγκαλιά Αδελφοί μου, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ χαιρετούσε πάντα λέγοντας ¨Χριστός Ανέστη χαρά μου¨. Ακόμα και ο χαιρετισμός του ήταν μια πνευματική κουβέντα, γιατί χαίρονταν όταν έβλεπε κάποιον. Ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος.

(περισσότερα…)

ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΝΑ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ •11 Ιουλ 2020 Ορθόδοξη Αγκαλιά Αδελφοί μου, Κυριακή πέμπτη Ματθαίου, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με το Ορθόδοξο εορτολόγιο αύριο και συνεχίζουμε τον αγώνα μας να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μέσα από αντιξοότητες.

(περισσότερα…)

Τα μυστικά της εξομολόγησης. •8 Ιουλ 2020 Ορθόδοξη Αγκαλιά Αδελφοί μου, σήμερα θα σας μιλήσω για τα μυστικά που χρησιμοποιεί εμπεριστατωμένα ο διάβολος για να μας αποτρέπει να εξομολογούμαστε και να λοξοδρομούμε από την Βασιλική οδό.

(περισσότερα…)